رتبه ۱ ابنیه کشور

اجرای بیش از ۳۰۰۰۰۰ متر مربع انواع ساختمان های آموزشی، مسکونی، تجاری و درمانی